Skip to main content

1875 Chinese Mandarin Easy Wenli [Chinois ] Old Testament of Schereschewsky

Item Preview

texts
1875 Chinese Mandarin Easy Wenli [Chinois ] Old Testament of Schereschewsky


SHOW MORE


1875 Chinese Mandarin Easy Wenli [Chinois ] Old Testament of Schereschewsky

Old Testament in Mandarin Chinese. This is the version of Schereschewsky, (Samuel Isaac Joseph Schereschewsky 1831-1906). He was a scholar who worked on behalf of the Episcopal Church (and others) in China.


------------------------------


If you do not have a high speed connection, these Ebooks can STILL be viewed, read or watched, instead of downloaded. This text is almost entirely in Mandarin Wenli Chinese.

Feel Free to repost, print and share if you would like.

---

Note: If you cannot read portions of this text below, most likely your computer is not equiped to read foreign language fonts.
.
--------

Alte Testament im Mandarin-Chinesisch. Dies ist die Version von Schereschewsky (Samuel Isaac Joseph Schereschewsky 1831-1906). Er war ein Gelehrter, der im Namen der Episcopal Church war (und andere) in China. Dies ist das alte Testament in der chinesischen, kam aber vor der Biblia Hebraica der Deutschen Bibelgesellschaft (die Textkritik fordert, aber nicht wie Luther und die Reformation).

Wir ermutigen diejenigen, die ein Interesse an der chinesischen Sprache und Kultur haben, diese Kopie, die frei ist, ist herunterladen.


--------

Del Antiguo Testamento en chino mandarín. Esta es la versin de Schereschewsky, (Samuel Isaac Joseph Schereschewsky 1831-1906). Era un erudito que trabajaba en nombre de la Iglesia Episcopal (y otros) en China. Este es el Antiguo Testamento en chino, pero fue antes de la Biblia Hebraica de la Sociedad Alemana de la Biblia (que promueve la crítica textual, pero no como Lutero o de la Reforma).

Animamos a los que tienen un interés en el idioma chino o la cultura para descargar este ejemplar que es gratuito.

Vieux Testament, en chinois mandarin. Ceci est la version de Schereschewsky, (Samuel Isaac Joseph Schereschewsky 1831-1906). Il etait un savant qui travaillait pour le compte de l'Eglise episcopale (avec autres) en Chine. Ceci est l'Ancien Testament en chinois, mais est venu avant la Biblia Hebraica de la Societe allemande de la Bible de Kittel [a la fois le Pere et le Fils Kittel avait de graves problemes theologiques ( 2eme guerre mondiale) et resta lutherienne que theoriquement.

Nous encourageons ceux qui ont un interet pour la langue chinoise ou de la culture de telecharger cette copie qui est gratuit. Ce travail sera d'interet pour ceux qui apprecient les traditions et les langues de la Chine, qui connaissent la valeur elevee de la grande histoire de la Chine.

-------------
jiù yuÄ pÇ tÅng huàãzhè shì shÄ« yuÄ sè bÇn bÄnï¼ï¼shÄ« yuÄ sè1831nián zhì1906niánï¼ãtÄ shì yÄ« gè xué zhÄï¼ shuí duì shèng gÅng huì dài biÇo gÅng zuòï¼hé qí tÄ rénï¼ zài zhÅng guóãzhè shì zhÅng guó jiù yuÄï¼ dàn hÄn kuài jiù zài dé guó shèng jÄ«ng xié huì jÄ« tè Är shèng jÄ«ng xÄ« bó lái yÇ[fÃ¹ï¼ zi jÄ« tè Är le jù dà de shén xué wèn tÃ­ï¼ bù jÇn zài lÇ lùn shàng réng rán lù déã

wÇ men gÇ lì nà xiÄ shuí yÇng yÇu zài zhÅng guó yÇ yán hé wén huà de xìng qù xià zài zhè ge fù zhì shì miÇn fèi deãzhè xiàng gÅng zuò jiÄng yÇu xìng qù zhÄ shuí jià zhí de chuán tÇng hé zhÅng guó de yÇ yánï¼ shuí liÇo jiÄ de zhÅng guó wÄi dà de lì shÇ jià zhí

--------------
اÙعÙد اÙÙدÙ٠باÙÙغة اÙصÙÙÙØ©. Ùذا Ù٠اÙإصدار ÙÙ Schereschewsky Ø (صÙÙئÙ٠جÙزÙ٠اسح٠Schereschewsky 1831-1906). Ùا٠أحد عÙÙاء اÙØ°ÙÙ ÙعÙÙÙ٠باÙÙÙابة ع٠اÙÙÙÙسة اÙأسÙÙÙØ© (ÙغÙرÙÙ) Ù٠اÙصÙÙ. Ùذا Ù٠اÙعÙد اÙÙدÙ٠باÙÙغة اÙصÙÙÙØ© Ø ÙÙÙ٠جاءت Ùب٠Hebraica Bíblia Ù٠اÙدÙر٠اÙاÙÙاÙÙ ÙجÙعÙØ© اÙÙتاب اÙÙÙدس ÙÙ Kittel [ÙÙ Ù٠اÙاب ÙاÙاب٠Ùد Kittel ÙشاÙÙ ÙبÙرة ÙاÙÙتÙØ© ÙظÙت اÙÙÙثرÙØ© Ù٠اÙÙاحÙØ© اÙÙظرÙØ© ÙÙØ·.

ÙØ­Ù Ùشجع Ø£ÙÙئ٠اÙØ°ÙÙ ÙدÙÙÙ ÙصÙحة Ù٠اÙÙغة أ٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙصÙÙÙØ© ÙتحÙÙÙ Ùذ٠اÙÙسخة ÙÙÙ ÙجاÙÙ. Ùذا اÙعÙ٠سÙÙ ÙÙÙÙ ÙÙ ÙصÙحة ÙØ£ÙÙئ٠اÙØ°ÙÙ ÙÙÙØ© اÙتÙاÙÙد ÙاÙÙغات ÙÙ
اÙصÙÙ Ø ÙاÙØ°ÙÙ ÙÙÙÙÙÙ ÙÙÙØ© عاÙÙØ© Ù٠اÙتارÙØ® اÙعظÙÙ ÙÙصÙÙ

------------
Oude Testament in het Mandarijn Chinees. Dit is de versie van Schereschewsky, (Samuel Isaac Joseph Schereschewsky 1831-1906). Hij was een geleerde die werkte voor rekening van de Episcopal Church (en anderen) in China. Dit is het Oude Testament in het Chinees, maar kwam voor de Biblia Hebraica van de Duitse Bijbel Genootschap van Kittel [zowel de Vader en de Zoon Kittel had grote theologische problemen en bleef Lutherse alleen theoretisch.

We moedigen mensen die een belang in de Chinese taal of cultuur om dit exemplaar, dat is gratis te downloaden. Dit werk zal van belang zijn voor degenen die waarde hechten aan de tradities en talen van China, en die begrijpen de hoge waarde van de grote geschiedenis van China.

----------
در عÙد عتÛÙ ÚÛÙÛ ÙاÙدارÛÙ. اÛÙ Ùسخ٠از Schereschewsky است Ø (ساÙÙئ٠ÚÙز٠اسحا٠Schereschewsky 1831-1906). ا٠ک٠ÙØ­Ù٠کار ÙÛ Ú©Ø±Ø¯ ب٠ÙÙاÛÙØ¯Ú¯Û Ø§Ø² Ú©ÙÛØ³Ø§Û Episcopal (٠دÛگرا٠بÙد) در ÚÛÙ ÙÛ Ø¨Ø§Ø´Ø¯. اÛÙ ÚÛÙÛ Ø¯Ø± عÙد عتÛ٠است Ø Ø§Ùا Ø¢ÙدÙد Ùب٠از Hebraica Biblia از Ø¢ÙÙاÙÛ Ú©ØªØ§Ø¨ ÙÙدس جاÙع٠Kittel [Ùر د٠پدر ٠پسر ب٠حا٠Kittel ÙØ´Ú©Ùات بزرگ Ú©ÙاÙÛ Ù ØªÙÙا بصÙرت تئÙØ±Û Ø¨Ø§ÙÛ ÙاÙد٠Ùابست٠ب٠ÙارتÛÙ ÙÙتر.

Ùا را تشÙÛ٠کساÙÛ Ú©Ù Ø¹ÙاÙ٠ب٠زبا٠ÚÛÙÛ Ù Ûا ÙرÙÙÚ¯ را ب٠درÛاÙت اÛÙ Ùسخ٠ک٠راÛگا٠است. اÛ٠کار را از کساÙÛ Ú©Ù Ø¹ÙاÙ٠ب٠ارزش سÙت ٠زبا٠ÚÛ٠است Ø Ù ÚÙ Ú©Ø³Û Ø±Ø§ درک ارزش باÙاÛÛ Ø§Ø² سابÙ٠بزرگ ÚÛÙ ÙÛ Ø¨Ø§Ø´Ø¯

(Persian Farsi)

-------

ÐеÑÑого ÐавеÑа на киÑайÑком. ЭÑо веÑÑÐ¸Ñ Schereschewsky, (СамÑÑÐ»Ñ ÐÑаак ÐоÑÐ¸Ñ Schereschewsky 1831-1906). Ðн бÑл ÑÑенÑм, коÑоÑÑй ÑабоÑал Ð¾Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð¸ ÐпиÑкопалÑной ЦеÑкви (и дÑÑгиÑ) в ÐиÑае. ЭÑо ÑÑаÑÐ°Ñ ÐавеÑа на киÑайÑкий, но доÑла до Biblia Hebraica немеÑкого ÐиблейÑкое обÑеÑÑво ÐиÑÑÐµÐ»Ñ [и ÐÑÑа и СÑна ÐиÑÑÐµÐ»Ñ Ð±Ñл болÑÑой богоÑловÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ñоблем и оÑÑалÑÑ Ð»ÑÑеÑанÑкой ÑолÑко ÑеоÑеÑиÑеÑки.

ÐÑ Ð¿ÑизÑваем ÑеÑ, кÑо заинÑеÑеÑован в киÑайÑком ÑзÑке или кÑлÑÑÑÑе, Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð³ÑÑзки коÑоÑого ÑÑа ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ ÑвлÑеÑÑÑ Ð±ÐµÑплаÑной. ЭÑа ÑабоÑа бÑÐ´ÐµÑ Ð¿ÑедÑÑавлÑÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑÐµÑ Ð´Ð»Ñ ÑеÑ, кÑо ÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑадиÑии и ЯзÑки ÐиÑаÑ, и коÑоÑÑе понимаÑÑ Ð²ÑÑокое знаÑение великой иÑÑоÑии ÐиÑаÑ

------

We hope this will be of help and encouragement to you. If there is a significant interest, or if there are many downloads, we will try to post Part II, which
takes significant resources. Best wishes to all in this new year.

-


Collection opensource

comment
Reviews

Reviewer: horiihakushi - favoritefavoritefavoritefavoritefavorite - February 9, 2010
Subject: Missing pages
Hello,
Thanks for making this available online.

I would like to point out that there are missing pages in this PDF:

Genesis 43-44 (pages 56-57) are missing.

Thanks!
Dr. T.S. Foley
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by john burgon, holy ghost, dean burgon, westcott hort, vaticanus, sinaiticus, griesinger, lorento, d'aubigne, chauvin, martin luther, carston thiede, BFBS, ABS, ABU, Bible Union, mission press, cura wilson, w.e.b. blackstone, missionary, riplinger, gipp, estienne, vance, grady, granville sharp, unger, nolan, British and Foreign bible society, richard bennett, Szent Biblia,Kaine Diatheke, jay green, Testamento, diodati, almeida, stanley faber, tischendorf, Frederick Scrivener, Hoskier, F.H.A. Scrivener, Arthur Custance, Christi Nye, Kainh Aiaohkh, Novum graece, ebenezer henderson. Griechische, Textkritik, Griekse, Linguas Antigas, HE Kaine Diatheke, Holy Spirit, Bible Versions, True Christianity, Genuine Evangelical, Church History, Rapture, Espiritu Santo, versiones de la Biblia, El verdadero cristianismo original, Evangelica, Historia de la Iglesia, Saint-Esprit, la Bible Versions, vrai christianisme, christianisme reel, authentique evangelique, Histoire de l'Eglise, Heiliger Geist, Bibel Versionen, Wahres Ch
texts
eye 5,561
favorite 8
comment 5
favoritefavoritefavoritefavorite ( 5 reviews )
Community Texts
by die Chinese-Studien, Mandarine-Sprachstudien, chinesische Christen, chinesisches Christentum, Christentum Asien, Rosh, Ezekiel 38, das alte Testament, die Bibel, Wort Gottes, der Lord des Himmels, Israel Russland China, Ende von Tagen, von Enden-Zeiten, von hebräischen Studien, von Schereschewsky, von Christentum China, von orthodoxem Christentum, von chinesischer Sprache, von Altgriechische, von Jesus Christus, von Dreiheit, von Gott der Vater, von Gott der Sohn, von Gott das Heiliger Geist, von Gott des Himmels, von Avatara, von Messiah, Chine, Chinois, Chinoix, Asie Chrestiens, von Lord und von Gott,
texts
eye 2,324
favorite 1
comment 0
Community Texts
by God, Jesus Christ, Apostles, Matthew, Disciples,Judson, Adoniram, 1788-1850; Desciples, Church India, Edward Abiel Stevens, Church Burma, Burma Mission, Baptist, Judson, E.A. Stevens, Evangelical Asia, Moulmain, Mulmain, Mulmein, Moulmein, Church Thailand, Christians Thailand, Karen apostle, Burma Church, Myanmar Church, Maulmein, Karen Church, Karen Believer, Mission Press, Mission work, Mission prayer, Auxiliary Auxilliary Press, Baptist Mission, Serampore Mission, Carey, wenger, canstill, burgon, Judson, Josiah Nelson Cushing
texts
eye 1,243
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Burma, Christians Asia, Christian Burma, Jesus Christ Asia, God, Jesus Christ, Apostles, Matthew, Disciples,Judson, Adoniram, 1788-1850; Desciples, Church India, Edward Abiel Stevens, Church Burma, , Myanmar Church, Maulmein, Karen Church, Karen Believer, Mission Press, Mission work, not Hort, Bible translators, god, faith, Holy Spirit, Holy Ghost, not Westcott, Mission prayer, Auxiliary Auxilliary Press, Baptist Mission, 1611, Baptist Mission, Serampore Mission, Carey, Judson, Josiah Nelson Cushing, Riplinger, KJV, KJVO, Burma Mission, Alliance Biblique, Baptist, Judson, E.A. Stevens, Evangelical Asia, Moulmain, Mulmain, Mulmein, Moulmein, Church Thailand, Christians Thailand, Karen apostle, eclesia, eglise reforme, chrestiens, chretiens, Burma Church, BFBS, ABS, UBS, ABU, AFBS
texts
eye 1,440
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Campbell, George L., Taw Sein Ko, 1864-1930, rev.g.h.hough, K. F. Evans, Judson, Adoniram, 1788-1850; Stevenson, Robert Charles, 1851-1905; Eveleth, F. H. (Frederick Howard), 1843-1932, Robertson, Thomas Campbell, Rangoon Gazette, Baillie, John, 1816-1890, Judson, A., Christianity; Ko Tha Byu; Bobby Michaels; laos; cambodia; cambodge; frontiere; Naw Zipporah Sein; Burmese burma dictatorship; Democratic Karen Buddhist Army DKBA; Karen State; Padoh Mahn Sha Lah Phan; Pago; Pegu; Than Shwe; Christian Concern; Shekinah orphanage; State Peace and Development Council (SPDC); International Religious Freedom; (USCIRF); Humanitarian Aid; Mon State and Taninthayi; Tenasserim; Division; George Henry Hough,
texts
eye 1,428
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Burma, Burmese, Karen, People Groups, New Testament Burma, Bible Burma, Bible Thailand, Bible Myanmar Burman, Ethnic Minorities, Asia History, East Asia, Asia India, Languages India, Languages Linguistics Thailand Burma, Burman, Mon script, Kyanzittha (1084B1112), Bago,Lower Burma, 1540, Tabinshwehti's, Bayinnaung sil, wycliff, translators, 1551B1581, Manipur, (1556), Shan states, (1557), Chiang Mai (1557), Ayutthaya (1564, 1569) and Lan Xang, (1574), South East Asia, Rakhine, Rakhine Yoma, Chittagong province, Bengal, Shwedagon Pagoda, Anglo-Burmese War, King Alaungpaya, (1752B1760), Konbaung Dynasty Shwebo, 1752, Yangon, Alaungpaya, 1767, King Hsinbyushin, (1763B1777) Ayutthya. God, The Qing Dynasty, 1769 China Burma India, CBI, Siamese kingdom, Bangkok, Shan, Siamese, Burmese, Siam, Rangoon, Jesus Christ, Christian Church, Early Christians , Judson,
texts
eye 1,605
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Christian Aid burma, christian help, christian ministry, gospel for asia, Dah Der village, displaced villagers, Early Day Motion, ethnic minorities, John Bercow, civil rights religion, civil rights minorities, David Drew, Alistair Carmichael, Amy Carmichael, Freedom of Religion and Belief,
texts
eye 1,864
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Burma, siamese, Christians Asia, Christian Burma, Jesus Christ Asia, God, Jesus Christ, Apostles, Matthew, Disciples,Judson, Adoniram, 1788-1850; Desciples, Church India, Edward Abiel Stevens, Church Burma, Burma Mission, Baptist, Judson, E.A. Stevens, Evangelical Asia, Moulmain, Mulmain, Mulmein, Moulmein, Church Thailand, Christians Thailand, Karen apostle, Burma Church, Myanmar Church, Maulmein, Karen Church, Karen Believer, Mission Press, Mission work, Bible translators, god, faith, Holy Spirit, Holy Ghost, not Westcott, Mission prayer, Auxiliary Auxilliary Press, Baptist Mission, Serampore Mission, Carey, Judson, Josiah Nelson Cushing
texts
eye 910
favorite 0
comment 0
Community Texts
by God, Azerbaijan, Central Asian Church, Christians, Azere, Azeri, Turc ,Turkish Bible Society ,ABS, BFBS, KJV, KJVO, ABU, TBS, Zwemer, SIM, Sudan mission, 1857, 1871, 1878, 1896, 1915, Khyber Pakhtunkhwa, Afghan mujahideen, Armenians, Jay Green, Plymire, Tibetan,
texts
eye 665
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Eglise, Eglise Copte, Eglise Evangelique, Dieu, Kristus, sources du Nil, en Nubie et en Abyssinie Castera., des Galla, de Choa et d'Ifat, Nubie Jesus Christ Afrique, Ahmed ben Abd el-Kader en-Nasri, Tombouctou, L'esclavage, Somali, Ismail, ismael, ishmael, , Mattieu, Marc Mark, Luke, Jean, Combes et M. Tamisier,
texts
eye 1,350
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )